Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 26 960.
Handelingen II 1999-2000, blz. 5139.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 960 (253).
Handelingen I 1999-2000, zie vergadering d.d. 20 juni 2000.

 

 

WET van 22 juni 2000, Stb. 2000, 284, tot wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering). Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 336).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het College van beroep studiefinanciering op te heffen en de taken van dit College op te dragen aan de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Aan onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet worden na onderdeel 24a twee onderdelen toegevoegd, luidende: