blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 035

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Oude en nieuwe systematiek bij in de woning gebonden vermogen
a Huidige wetssystematiek
b Voorgestelde regeling
3 Overgang van Abw naar Wik
a Waardevaststelling van de woning
b Gevolgen beƫindiging bijstandverlening
c Schuld op basis van de krediethypotheek Abw is negatief vermogensbestanddeel
d Toepassing artikel 47 van de Wik
4 Samenloop krediethypotheek Abw en krediethypotheek Wik
xArtikelsgewijs
xv Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Kunstenaars die in het bezit zijn van een eigen woning kunnen niet altijd een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik). Dit is het gevolg van het feit dat bij de totstandkoming van de Wik ervoor gekozen is om alleen de algemene vermogenstoets uit de Algemene bijstandswet (Abw) in de Wik op te nemen en niet om voor kunstenaars, als hier bedoeld, de mogelijkheid tot vestiging van een krediethypotheek op te nemen, overeenkomstig de krediethypotheekregeling van de Abw. Deze keuze is destijds gemaakt vanuit de gedachte dat de Wik bestemd is voor een beperkte doelgroep, waarbij werd aangenomen dat het aantal eigenhuisbezitters onder degenen die een beroep zouden doen op de Wik uiterst klein zou zijn. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat het merendeel van de instroom op den duur uit schoolverlaters gaat bestaan. Ook speelde mee het streven om de Wik zo eenvoudig mogelijk uitvoerbaar te laten zijn.
     In de praktijk is echter gebleken dat het aantal kunstenaars dat in het bezit is van een eigen huis groter is dan aanvankelijk werd verondersteld en dan met name onder de groep kunstenaars die thans nog recht hebben op een uitkering (al dan niet verleend onder verband van hypotheek) op grond van de Abw. Door het ontbreken in de Wik van een krediethypotheekregeling als bedoeld in de Abw wordt de beoogde uitstroom uit de Abw van deze kunstenaars belemmerd. De praktijk heeft uitgewezen dat deze groep geen aanvraag Wik indient of, in het geval men wel een aanvraag indient, dat deze vanwege het in de woning gebonden vermogen moest worden afgewezen.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.