Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 27 090.
Handelingen II 1999-2000, blz. 5593.
Kamerstukken I 1999-2000, 27 090 (266).
Handelingen I 1999-2000, blz. 1595.

 

 

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 359, tot wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten. Inwerkingtreding: 1 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met een gewijzigde aansturing en positionering van de ontwikkelingsgeneeskunde wenselijk is de bepalingen daaromtrent in de Wet op bijzondere medische verrichtingen te schrappen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In artikel 39, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen komt onderdeel f te luiden als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.