Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WOR  EN  OOW  IN  VERBAND  MET  OVERDRACHT  HEFFINGSBEVOEGDHEID  SCHOLING  EN  VORMING  OR-LEDEN  BIJ  OVERHEID  AAN  SER

Versie 2 november 2000

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1999-2000, 27 247.
Handelingen II 2000-2001, blz. 539.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 247 (43).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering van 31 oktober 2000.

 

 

WET van 2 november 2000, Stb. 2000, 490, houdende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de overdracht van de heffingsbevoegdheid scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid aan de Sociaal-Economische Raad. Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 550).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot het opleggen van een heffing ter bevordering van scholing en vorming van ondernemingsraadsleden aan ondernemers in de overheidssector over te dragen aan de Sociaal-Economische Raad en dat in verband hiermee enkele wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden en in de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen dienen te worden aangebracht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Artikel 90, zesde lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x