Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 160.
Handelingen II 2000-2001, blz. 997.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 160 (58, 58a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 14 november 2000.

 

 

WET van 15 november 2000, Stb. 2000, 505, houdende overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing (Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing). Inwerkingtreding: 1 december 2000, zie artikel 24.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing noodzakelijke overgangsbepalingen tot stand te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  3

Wijzigingen in wetten van andere ministeries dan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

Art. 20.
In de bijlage bij artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt aan rubriek C een onderdeel toegevoegd, luidend: ยน

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.