Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 030.
Handelingen II 2000-2001, blz. 1693-1694.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 030 (88, 88a, 88b).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 12 december 2000.

 

 

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 551, tot wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Inwerkingtreding: 28 december 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen ter bestrijding van oneigenlijk gebruik met betrekking tot de overdrachtsbelasting, de Natuurschoonwet 1928 en de werkingssfeer van de Natuurschoonwet 1928 te verruimen met het oog op de fiscale stimulering van natuurbeheer en dat het voorts wenselijk is de regeling in de loonbelasting en de vennootschapsbelasting inzake werknemersopties aan te passen en in de loonbelasting een regeling te treffen voor verlof en verlofsparen en tevens voor de werknemersverzekeringen een regeling te treffen voor verlof overeenkomstig die voor de loonbelasting;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IX.
De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. Onder aanspraken worden mede verstaan rechten op geheel of gedeeltelijk betaald verlof.
B.
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel bb door een puntkomma wordt aan het eerste lid een onderdeel toegevoegd, luidende:
cc. aanspraken:
1º. op vakantieverlof en compensatieverlof, voor zover deze aanspraken aan het einde van het kalenderjaar in totaal niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode van vijftig weken;
2º. op bij ministeriële

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.