blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 093

Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidswerknemers alsmede enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 OOW
1.2 Regeerakkoord
1.3 Beslissing regering over financieringssysteem WW voor de overheid
2 Invoering WW en ZW voor overheidspersoneel
3 Normalisering sociale zekerheid overheidspersoneel
3.1 Betekenis voor de overheidswerknemer
3.2 Inhoud van het wetsvoorstel
4 Financieringssysteem WW overheid
4.1 Inleiding
4.2 Keuze van de regering
4.3 Vormgeving eigen risico dragen WW overheid: Uitvoeringsfonds voor de overheid en voeding door middel van declaraties bij de werkgevers
5 Financieringssysteem ZW overheid
5.1 Voorstel regering
5.2 Vormgeving financieringssysteem ZW overheid: Uitvoeringsfonds voor de overheid
6 Adviezen en commentaren inzake het wetsvoorstel
6.1 Inleiding
6.2 Advies ROP
6.3 Advies Algemene Rekenkamer
6.4 Commentaar Lisv
6.5 Commentaar Ctsv
7 Verantwoordelijkheid en opdrachtgeverschap invoering WW/ZW voor overheidspersoneel
7.1 Inleiding
7.2 Verantwoordelijkheid BZK voor invoering WW/ZW
7.3 Verantwoordelijkheid SZW en Lisv voor uitvoering WW/ZW
7.4 Verantwoordelijkheid inzake de bovenwettelijke regelingen
7.5 Coördinatie wettelijk-bovenwettelijk via Regiegroep
8 Financiering voorbereiding WW/ZW
8.1 Inleiding
8.2 Financiering tot en met 1998
8.3 Financiering vanaf 1999
9 Invoeringsdatum in relatie tot uitvoeringsaspecten
10 Financiële gevolgen
10.1 Inleiding
10.2 De geraamde uitgaven uit het Uitvoeringsfonds
10.3 De inkomsten van het Uitvoeringsfonds
10.4 Overige financiële effecten
xArtikelsgewijs
xxxxr Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. OOW


     Per 1 januari 1998 is de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW) in werking getreden. In deze wet is geregeld dat de volgende werknemersverzekeringen ook op de overheid van toepassing worden: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) en de daarop berustende bepalingen, alsmede aanverwante wetten. De inwerkingtreding(sdatum) van de werknemersverzekeringen wordt ingevolge artikel 94 van de OOW bij koninklijk besluit vastgesteld. Op 1 januari 1998 is de WAO gaan gelden voor het overheidspersoneel. Bij de totstandkoming van de OOW had het vorige kabinet nog geen besluit genomen of, en zo ja, per wanneer de werknemersverzekeringen WW en ZW van toepassing zouden worden op het overheidspersoneel. Dit hield verband met de door de regering nog te maken keuze inzake het financieringssysteem WW voor de overheid.

 

1.2. Regeerakkoord


     In het regeerakkoord is opgenomen: "de invoering van de OOW uiterlijk in 2001". Aangezien de WAO reeds van toepassing is op het overheidspersoneel, geldt de uitspraak uit het regeerakkoord voor de invoering van de WW en ZW voor overheidspersoneel.

 

1.3. Beslissing regering over financieringssysteem WW voor de overheid


     De regering heeft besloten de overheidswerkgevers en -werknemers onder de WW te brengen met handhaving van het financieringssysteem zoals dat geldt voor de huidige wachtgeldregelingen, dat wil zeggen in beginsel op basis van eigen risico dragen door de overheidswerkgevers. Deze beslissing ligt ten grondslag aan het voorliggende wetsvoorstel en wordt hierna toegelicht.

 blz. 2  

2. Invoering WW en ZW voor overheidspersoneel


     Conform het regeerakkoord heeft de regering het voornemen het overheidspersoneel onder de werkingssfeer van de werknemersverzekeringen WW en ZW te brengen. De Tweede Kamer is over dit voornemen geïnformeerd bij de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), d.d. 15 juli 1999 (Kamerstukken II 1998-1999, 24 706, nr. 24). Die brief is aan de orde geweest in een algemeen overleg van de Minister van BZK met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.