Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II, 2000-2001, 27 415.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2229, 2232.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 415 (130, 130a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 12 december 2000.

 

 

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 568, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001). Inwerkingtreding 1 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 noodzakelijk is de voor het jaar 2001 geldende tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting vast te stellen;
     dat het voorts wenselijk is maatregelen te nemen om de problematiek van de armoedeval te verminderen; en
     dat het met het oog op de verdere vergroening van het fiscale stelsel wenselijk is de tarieven van de milieubelastingen aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
R.
Het in artikel 3.143, eerste lid, opgenomen bedrag wordt vervangen door: €|8800,00 (ƒ19 393,00).¹
(...)

1. Ingevolge artikel 6, zevende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt het in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van die wet vermelde bedrag bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege vervangen door het bedrag dat krachtens artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt vastgesteld ter vervanging van het in artikel 3.143, eerste lid, van die wet vermelde bedrag. Zie ook artikel IV, onder 1, red.

 

Art. II.
De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.