Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 27 431.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2189, 2227-2229, 2231-2232.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 431 (131, 131a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 12 december 2000.

 

 

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 569, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001). Inwerkingtreding: 1 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2001 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, zorg, onderwijs en kennisbevordering, natuur en milieu, stimulering van ondernemerschap alsmede enkele overige onderwerpen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIV.
Artikel 3 van de Wet inschakeling werkzoekenden wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. De gemeente kan ter uitvoering van artikel 2 aan of ten behoeve van een persoon als bedoeld in dat artikel een subsidie verstrekken dan wel dienstverlening inkopen, waardoor deze persoon in staat wordt gesteld of gestimuleerd wordt:
a. deel te nemen aan activiteiten die bijdragen tot sociale activering, inschakeling in de arbeid en scholing; of
b. in aansluiting op een dienstbetrekking of in plaats van een recht op uitkering een overeenkomst tot het verrichten van arbeid te sluiten of werkzaamheden als zelfstandige te gaan verrichten.
2. Onder vernummering van het tweede tot en met zesde lid tot vierde tot en met achtste lid wordt na het eerste lid ingevoegd:
-2. Ter uitvoering van het eerste lid, onderdeel b, kan de gemeente een eenmalige subsidie verstrekken aan een persoon die in aansluiting op een dienstbetrekking of

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.