Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  BEVORDERING  EIGENWONINGBEZIT

Versie 11 december 2000

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 25 309.
Handelingen II 1999-2000, blz. 2104-2132, 2188-2224, 2226-2236, 2760-2775, 2836-2839.
Kamerstukken I 1999-2000, 25 309 (142, 142a, 142b, 142c); 2000-2001, 25 309 (46, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e).
Handelingen I 2000-2001, blz. 254-274.

 

 

WET van 11 december 2000, Stb. 2000, 575, houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit). Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 577).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  10

Wijziging andere wetten, overgangs- en slotbepalingen

 

1.  Wijziging andere wetten

 

Art. 59. Wijziging Algemene bijstandswet
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 43, tweede lid, wordt, onder invoeging van een puntkomma aan het slot van onderdeel n, na dat onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidend:
o. eigenwoningbijdrage of een bijzondere bijdrage ontvangen op grond van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x