blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 095

Wijziging van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Vervroegen verhoging kinderbijslag over 2001 tot en met 2003 (artikel I)
3 Laten vervallen mogelijkheid betaling AOW- en Anw-uitkeringen door vergunninghouders
4 Financiƫle gevolgen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In deze wet wordt, in verband met de verhoging van de kinderbijslagbedragen met ingang van 1 januari 2000, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957; hierna te noemen de Wijzigingswet uit 1994) met ingang van 1 januari 2001 gewijzigd en zullen bepalingen uit die wet die hun werking reeds hebben verloren, vervallen. De wijziging behelst onder meer het laten vervallen van de in de Wijzigingswet uit 1994 geregelde verhoging van het basiskinderbijslagbedrag voor de jaren 2001 tot en met 2003 in verband met het reeds per 1 januari 2000 opnemen van deze verhogingen in de kinderbijslagbedragen. Hierop wordt in paragraaf 2 van deze toelichting verder ingegaan.
     Daarnaast wordt een aantal andere wijzigingen in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (zoals het schrappen van de afrondingsbepaling), de Beroepswet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) voorgesteld. De wijziging in de laatstgenoemde wetten behelst het laten vervallen van de mogelijkheid van betaling van AOW- en Anw-uitkeringen in combinatie met aanvullende

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.