blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 167

Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     In het wetsvoorstel nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening) (Kamerstukken II 1996-1997, 24 787, nr. 2 [nrs. 1-2, red.]) was de in de daarvoor geldende Wet Sociale Werkvoorziening opgenomen mogelijkheid voor de verlening van een andere subsidie in verband met bijzondere omstandigheden, niet meer opgenomen op grond van de overweging dat de mogelijkheden voor het treffen van voorzieningen door de gemeenten met de nieuwe wet aanmerkelijk werden verruimd. Gemeenten zouden daardoor in staat zijn om middelen vast te leggen ten behoeve van toekomstige wijzigingen in bedrijfsvoering, reorganisaties en voor het opvangen van incidentele tegenvallers in de exploitatie en calamiteiten. Een aparte mogelijkheid voor het Rijk om in specifieke gevallen een andere subsidie te verlenen, werd daarom in genoemd wetsvoorstel niet langer noodzakelijk geacht.

     Bij de eerste nota van wijziging op genoemd wetsvoorstel (Kamerstukken II 1996-1997, 24 787, nr. 8) is, naar aanleiding van opmerkingen en vragen vanuit de Tweede Kamer en het nadrukkelijk appel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), alsnog de mogelijkheid geopend om in verband met bijzondere omstandigheden een andere subsidie te verlenen (zie hieromtrent met name Kamerstukken II 1996-1997, 24 787, nr. 7, blz. 71). Deze mogelijkheid, opgenomen in artikel 8, zevende en mede achtste lid, van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.