Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  AWBZ

Versie 21 december 2000

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 27 448.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2169.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 448 (126, 126a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 18 december 2000.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 605, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere ziektekostenverzekering ingevolge die wet en van de Wet financiering volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ). Inwerkingtreding: 29 december 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een vrijwillige voortzetting van de verzekering voor bijzondere ziektekosten mogelijk te maken ten behoeve van bepaalde categorieŽn van buiten Nederland wonende personen van wie de verzekering van rechtswege ingevolge artikel 5 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is geŽindigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT + bis]
Aan artikel 9 wordt een vierde en vijfde lid toegevoegd, luidende als volgt:
-4. Onverminderd het eerste en tweede lid komt voor degene die vrijwillig verzekerde is ingevolge artikel 32a de inschrijving eerst tot stand nadat hij de beschikking, bedoeld in artikel 32b, derde lid, heeft overgelegd.
-5. Het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan waarbij betrokkene wordt ingeschreven, stelt de Sociale Verzekeringsbank terstond van de inschrijving in kennis.
B.
[MvT + bis]
Na hoofdstuk IV van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een hoofdstuk IVa ingevoegd, luidende als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x