blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 448

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere ziektekostenverzekering ingevolge die wet en van de Wet financiering volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
3 Consequenties van het KB 746
4 Wetsvoorstel inzake de invoering van een vrijwillig voortgezette verzekering AWBZ
5 Kring van belanghebbenden
6 Termijn van aanmelding
7 Consequenties vrijwillige beƫindiging
8 Aanmelding en inschrijving
9 Zorgverzekeraar, aanspraken en premie
10 Overgangsrecht
11 Voorlichting
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Iedereen die in Nederland woont, is van rechtswege verzekerd voor de volksverzekeringen. Ter onderscheiding van de vrijwillige verzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ) die onderwerp is van het thans voorliggende wetsvoorstel, wordt in het hiernavolgende voor de AWBZ-verzekering van rechtswege de term verplichte verzekering gehanteerd. Onder de volksverzekeringen wordt verstaan de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de AWBZ. Verplicht verzekerd is bovendien degene die niet in Nederland woont, maar die hier te lande in dienstbetrekking werkt en aan de loonbelasting is onderworpen.
     Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan uitbreiding dan wel beperking aan de kring van verzekerden worden gegeven.

 

2. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999


     Op 1 januari 1999 is in werking getreden het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (hierna: KB 746). Dat besluit vervangt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (KB 164).
     Aan KB 746 ligt de doelstelling ten grondslag

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.