Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 251.
Handelingen II 2000-2001, blz. 1287.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 251 (77, 77a).
Handelingen I 2000-2001, blz. 404.

 

 

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 21, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiƫn en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen. Inwerkingtreding: 17 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de naam van de Verzekeringskamer te wijzigen in Pensioen- & Verzekeringskamer teneinde tot uitdrukking te brengen dat zij toezichthouder is zowel op verzekeraars als op pensioenfondsen, alsmede de verhouding van de Ministers van FinanciĆ«n en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer op enkele punten nader te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVII.
In de Ziekenfondswet wordt de naam "Verzekeringskamer" vervangen door

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.