blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 253

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Invoering sociaal-fiscaal nummer in de AWBZ
3 Sofinummer in de AWBZ
4 Implementatie en gebruik van het sofinummer in de AWBZ
5 Financiƫle effecten
6 Inwerkingtreding invoering sofinummer in de AWBZ
7 Recht op halfwezenuitkering ingevolge Algemene nabestaandenwet
8 Medeverzekering rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen
xArtikelsgewijs
1. Invoering van het sofinummer in de AWBZ
  Artikelen I, III en IV
2. Enkele andere wijzigingen
xx Artikelen II en V t/m IX

 

 

Algemeen

 

Inleiding


     Met dit voorstel van wet beoogt de regering het sociaal-fiscaal nummer (hierna te noemen: sofinummer) in de administratie van de uitvoeringsorganen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in te voeren. Hiermee wordt de invoering van het sofinummer in de socialeverzekeringswetten voltooid.
     Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om enkele wijzigingen aan te brengen in de Ziekenfondswet (Zfw) en in enige andere wetten. Het betreft onder meer de omstandigheid dat, wanneer iemand een uitkering ontvangt ingevolge de Algemene nabestaandenwet, het recht op het ontvangen van de uitkering voor personen van 65 jaar of ouder niet langer een grond voor ziekenfondsverzekering vormt. Verder wordt een grondslag voor medeverzekering in de ziekenfondsverzekering opgenomen voor specifieke groepen vreemdelingen in wier levensonderhoud wordt voorzien door een ziekenfondsverzekerde.
     Overigens zijn de artikelen in de Zfw betreffende het opnemen van het sofinummer in de administratie van ziekenfondsen in overeenstemming gebracht met de desbetreffende artikelen betreffende het opnemen van het sofinummer in de administraties van de AWBZ- uitvoeringsorganen.

 

Invoering sociaal-fiscaal nummer in de AWBZ


     Het sofinummer is het nummer waaronder een natuurlijk persoon is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst. Het sofinummer dient tevens als registratienummer voor de verzekerde en de uitkeringsgerechtigde bij de uitvoering van de wettelijke voorschriften inzake de sociale zekerheid. De wettelijke basis van het sofinummer is thans

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.