Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  ENIGE  WETTEN  IN  VERBAND  MET  UITKERINGSRECHT  EN  OPNAME  ADRES  IN  GBA

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1999-2000, 26 943

Wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De GBA en koppeling
3 De gegevens
4 Wanneer koppelen?
5 Financiële consequenties
6 Voorlichting
7 Vervolg
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk 1.  Sociale Zaken en Werkgelegenheid
x Artikelen I t/m VII
Hoofdstuk 2.  Volksgezondheid, Welzijn en Sport
x Artikelen VIII t/m X
Hoofdstuk 3.  Ministerie van Justitie
x Artikel XI
Hoofdstuk 4.  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
x Artikelen XII en XIII
Hoofdstuk 5.  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
x Artikel XIV
Hoofdstuk 6.  Overgangs- en slotbepalingen
xx Artikelen XV t/m XVII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Fraudebestrijding is één van de speerpunten van het kabinetsbeleid op het gebied van de rechtshandhaving. Een efficiënte en effectieve uitwisseling en afstemming van gegevens tussen overheidsorganisaties is daarbij van groot belang. De Nota gegevensuitwisseling ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van belastingen, sociale zekerheid en subsidies (Kamerstukken II 1991-1992, 17 050, nrs. 145-146) noemt een aantal administraties tussen welke uitwisseling van gegevens zal plaatsvinden. Uit deze basisadministraties putten tal van overheidsorganisaties gegevens die zij voor hun taakuitoefening nodig hebben.

     De basisadministratie voor persoonsgegevens is de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Ter uitvoering van één van de actiepunten van de hiervoor vermelde "Nota gegevensuitwisseling" heeft het kabinet bezien op welke wijze het gebruik van de GBA kan worden bevorderd teneinde de functie van de GBA in het kader van de fraudebestrijding te optimaliseren. Daartoe is een tweetal sporen gevolgd. Het eerste spoor, waarvan dit wetsvoorstel de juridische uitwerking vormt, richt zich specifiek op de verhoging van de betrouwbaarheid van gegevens die op basis van de eigen aangifte van de burger worden opgenomen. Daarbij gaat het met name om het adresgegeven. Door de burger een belang te geven bij de juistheid van deze gegevens door bepaalde overheidsprestaties afhankelijk te maken van een juiste inschrijving in de GBA, wordt de betrouwbaarheid van deze gegevens in de GBA verhoogd en fraude met overheidsvoorzieningen tegengegaan. Het tweede spoor betreft de meer algemene verbetering van de kwaliteit van de GBA-gegevens door de ontwikkeling van een pakket kwaliteitsbevorderende maatregelen. Activiteiten in het kader

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x