Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1992-1993, 1993-1994, 1998-1999, 1999-2000, 23 081.
Handelingen II 1999-2000, blz. 4824-4838, 4878-4893, 4920.
Kamerstukken I 1999-2000, 23 081 (234, 234a, 234b); 2000-2001, 23 081 (109, 109a).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 23 januari 2001.

 

 

WET van 26 januari 2001, Stb. 2001, 71, tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat. Inwerkingtreding: 15 juli 2001 (Stb. 2001, 327).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bij koninklijke boodschap van 9 september 1992 ingediende wetsvoorstel houdende de Gerechtsdeurwaarderswet, indien dit tot wet wordt verheven, aan te vullen met enkele bepalingen ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Aan onderdeel A van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.