Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ABW,  IOAW  EN  IOAZ  IN  VERBAND  MET  TIJDELIJKE  ONTHEFFING  SOLLICITATIEVERPLICHTING

Versie 12 februari 2001

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 221.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2780-2787, 2818.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 221 (147, 147a).
Handelingen I 2000-2001, blz. 867.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 12 februari 2001, Stb. 2001, 109, tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten. Inwerkingtreding: 1 juni 2001 (Stb. 2001, 177).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de mogelijkheid voor gemeenten tot ontheffing van de sollicitatieverplichting voor belanghebbenden op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen die deelnemen aan socialeactiveringsactiviteiten te verruimen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 43, tweede lid, onderdeel o, onder 2, wordt "of artikel 113, vierde lid" vervangen door: artikel 113, vierde lid, of artikel 114a.
B.
[MvT]
Na artikel 114 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x