Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 256.
Handelingen II 2000-2001, blz. 3334-3345, 3359.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 256 (199, 199a, 199b).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 6 maart 2001.

 

 

WET van 8 maart 2001, Stb. 2001, 128, tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht. Inwerkingtreding: 1 april 2001 (Stb. 2001, 145).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de openstelling van het huwelijk en met het oog op de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wenselijk is andere wetten daarmee in overeenstemming te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
A.
Artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "Indien een vrouw en een man" vervangen door: Indien twee personen.
2. Het derde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.