Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  TOETSING  LEVENSBEňINDIGING  OP  VERZOEK  EN  HULP  BIJ  ZELFDODING

Versie 12 april 2001

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 26 691.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2001-2072, 2107-2139, 2202-2223, 2233-2260, 2372-2375.
Kamerstukken I 2000-2001, 26 691 (137, 137a, 137b, 137c (herdr.), 137d, 137e, 137f, 137g, 137h).
Handelingen I 2000-2001, zie vergadering d.d. 10 april 2001.

 

 

WET van 12 april 2001, Stb. 2001, 194, houdende toetsing van levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding). Inwerkingtreding: 1 april 2002 (Stb. 2002, 165).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht een strafuitsluitingsgrond op te nemen voor de arts die met inachtneming van wettelijk vast te leggen zorgvuldigheidseisen levensbeŽindiging op verzoek toepast of hulp bij zelfdoding verleent, en daartoe bij wet een meldings- en toetsingsprocedure vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  IV

Wijzigingen in andere wetten

 

Art. 22.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1:6 wordt aan het slot van onderdeel d de punt vervangen door een puntkomma en wordt een vijfde onderdeel toegevoegd, luidende:
e. besluiten en handelingen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x