blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 468

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Knelpunten in het Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw
2.1 Principiƫle knelpunten
2.2 Uitvoeringstechnische knelpunten
3 Kabinetsvoorstellen conform de beleidsnotitie d.d. 13 juli 1991
4 Advies van de SVr
5 Wetsvoorstel inzake herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw
6 Overgangsrecht
7 Financiƫle consequenties
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m VI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Iedereen die in Nederland woont, is in beginsel verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Daaronder worden verstaan de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
     Verplicht verzekerd is bovendien degene die niet in Nederland woont maar die hier te lande in dienstbetrekking werkt en aan de loonbelasting is onderworpen.
     Overigens kan bij algemene maatregel van bestuur uitbreiding dan wel beperking aan de kring van verzekerden worden gegeven. Dit heeft plaatsgevonden in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (hierna: KB 746).

     Degene wiens verplichte verzekering voor de volksverzekeringen eindigt - bijvoorbeeld omdat hij of zij niet langer in Nederland woont - kan de AOW- en de Anw-verzekering op vrijwillige basis continueren.
     Voortzetting op vrijwillige basis van de verzekering op grond van de AOW kan uitsluitend in combinatie met de vrijwillige verzekering op grond van de Anw en omgekeerd plaatsvinden. (Deze koppeling is overigens, voor een beperkte groep niet langer verplicht verzekerden, vooruitlopend op dit wetsvoorstel verbroken; zie de Wet van 9 december 1999, houdende wijziging van de Algemene nabestaandenwet ter ontkoppeling van de vrijwillige verzekering Algemene nabestaandenwet van de vrijwillige verzekering Algemene Ouderdomswet voor gewezen verzekerden ouder dan 65 jaar [van 65 jaar of ouder, red.] (Stb. 1999, 543).
     Bovendien kent de AOW, als opbouwverzekering, nog de mogelijkheid om de verzekering, over de periode voorafgaand aan het moment waarop voor het eerst verzekeringsplicht ontstaat, vrijwillig in te kopen.
     Vrijwillige verzekering op grond van de Anw achteraf is uitgesloten, omdat het hier gaat om een risicoverzekering. De mogelijkheid tot vrijwillige verzekering is geregeld in de huidige artikelen 45 van de AOW en 63  blz. 2  van de Anw, terwijl de voorwaarden waaronder men zich vrijwillige kan verzekeren, zijn opgenomen in het Besluit vrijwillige

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.