Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 26 638.
Handelingen II 2000-2001, blz. 338-357, 375-387, 1141-1151, 1406-1407, 1694.
Kamerstukken I 2000-2001, 26 638 (87, 87a, 87b, 87c).
Handelingen I 2000-2001, blz. 1426-1442.

 

 

WET van 21 juni 2001, Stb. 2001, 346, tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen). Inwerkingtreding: 8 mei 2002 (Stb. 2002, 206).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de huidige regelingen inzake het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het verwijderen van afvalstoffen, zoals die zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, te herzien;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XII.
In onderdeel C van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in onderdeel 3 "8.36 en 8.39" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.