Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  KNELPUNTEN  ZIEKENFONDSWET

Versie 16 juli 2001

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 27 586.
Handelingen II 2000-2001, blz. 4965-4979, 5239-5240, 5260-5261.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 586 (300, 330a, 300b, 300c, 300d).
Handelingen I 2000-2001, blz. 1648-1652.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 16 juli 2001, Stb. 2001, 386, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet). Inwerkingtreding: 31 augustus 2001 (zie artikel X), 19 september 2001 (Stb. 2001, 412) en 1 januari 2002 (Stb. 2001, 547).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet samen te tellen, de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering in administratief opzicht te vergemakkelijken en de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar af te schaffen;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.
In artikel 1, eerste lid, onderdeel h, wordt "Vreemdelingenwet" vervangen door: Vreemdelingenwet 2000.
B.
[MvT]
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het elfde lid, wordt "Onze Minister van Binnenlandse Zaken" vervangen door: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
-13. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, onder 1e, worden perioden waarin recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet bestaat samengeteld indien het recht op uitkering na gehele eindiging van dat recht herleeft op grond van artikel 21 van die wet. Voor de toepassing van de eerste volzin worden met perioden waarin recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet bestaat gelijkgesteld, perioden waarin geen recht bestaat op die uitkering op grond van het feit dat betrokkene een uitkering krachtens de Ziektewet ontvangt.
C.
[MvT]
In artikel 3c, achtste lid, wordt het woord "bedoed" vervangen door: bedoeld.
D.
[MvT]
Artikel 3d wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x