MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 27207, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27207, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 27207, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 7 (amendement-Schimmel en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 8 (amendement-Schimmel en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 9 (amendement-Schimmel en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 10 (amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 11 (amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 12 (amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 13 (amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 14 (amendement-Örgü)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 15 (amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 16 (amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 17 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 18 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 19 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 20 (amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 21 (amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 22 (amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 23 (gewijzigd amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 24 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 25 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 26 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 27 (amendement-Dankers en Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 28 (amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 29 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 30 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 31 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 32 (gewijzigd amendement-Schimmel en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 33 (gewijzigd amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 34 (gewijzigd amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 35 (gewijzigd amendement-Schimmel en Bussemsker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 36 (motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 37 (motie-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 38 (motie-Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 39 (subamendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 40 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 41 (motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 42 (motie-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 43 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 44 (amendement-Örgü en Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 45 (gewijzigd amendement-Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 46 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 47 (gewijzigd amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 48 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 49 (amendement-Dankers en Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 50 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 51 (gewijzigd amendement-Dankers en Van Middelkoop)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 52 (gewijzigd amendement-Dankers en Van Gent)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 53 (gewijzigd amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 54 (gewijzigd amendement-Örgü en Dankers)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 55 (amendement-Schimmel c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 56 (nader gewijzigd amendement-Schimmel en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 57 (gewijzigd amendement-Bussemaker en Schimmel)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 58 (gewijzigd amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 59 (nader gewijzigd amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 60 (gewijzigde motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 61 (motie-Schimmel en Bussemaker)
- Kamerstukken II 2000-2001, 27207, nr. 62 (gewijzigde motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 27207, nr. 63 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4034-4069
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4107-4132
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4135-4157
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4166-4177
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4523-4535
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4609-4613
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4613-4614
- Handelingen II 2000-2001, blz. 4682-4683
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 207, nr. 272 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2000-2001, 27 207, nr. 272a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 207, nr. 8 (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 207, nr. 8a (eindverslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 27 207, nr. 8b (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2004-2005, 27 207, A (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 246-258
- Handelingen I 2001-2002, blz. 258-268

 

 

 

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 567, tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg). Inwerkingtreding: 1 december 2001 (Stb. 2001, 569).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen, waarin een nieuw evenwicht tot stand wordt gebracht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1:1. Begrippen werkgever en werknemer
Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van deze wet verstaan onder:
a. werkgever: degene die een ander krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten;
b. werknemer: de ander, bedoeld in onderdeel a.

 

Art. 1:2. Het begrip loon
-1. Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van deze wet verstaan onder loon: de naar tijdruimte vastgestelde vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid.
-2. Voor de toepassing van deze wet wordt, indien het loon op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, als loon beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij geen gebruik had gemaakt van een door deze wet gegeven recht op verlof, gedurende die tijd had kunnen verdienen.

 

Art. 1:3. Overige begrippen
-1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
a. Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen: het fonds, bedoeld in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
b. Algemeen Werkloosheidsfonds: het fonds, bedoeld in artikel 103 van de Werkloosheidswet;
c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
d. militaire ambtenaar: de militaire ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
e. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
-2. Voor de toepassing van deze wet is sprake van ongehuwd samenwonen als twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in de eerste volzin is sprake indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.