Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 824.
Handelingen II 2001-2002, blz. 1701.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 824 (126, 126a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 4 december 2001.

 

 

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 581, tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg. Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 621).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wetgeving aan te passen aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, alsmede enige voorzieningen te treffen die zowel samenhangen met de herziening van het procesrecht als met wetsvoorstel 27 181, houdende de Wet organisatie en bestuur gerechten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  5

Ministerie van Justitie

 

Art. 1.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 8:33, derde lid, komt te luiden:
-3. De artikelen 165, tweede en derde lid, 172, 173, eerste lid, eerste volzin, tweede en derde lid, 174, eerste lid, 175, 176, eerste en derde lid, 177, eerste lid, en 178 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing
B.
In artikel 8:34, tweede lid, wordt "Artikel 191, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid" vervangen door: Artikel 165, tweede lid, onderdeel b, en derde lid.
C.
In artikel 8:35, tweede lid

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.