Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 28 075.
Handelingen II 2001-2002, blz. 1927.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 075 (134, 134a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 10 december 2001.

 

 

WET van 12 december 2001, Stb. 2001, 664, houdende aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro). Inwerkingtreding: 1 januari 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht en Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Aanpassingswet euro wordt als volgt gewijzigd:
C.
In hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) wordt de tabel als volgt gewijzigd:
1. De rijen 1 tot en met 7 komen te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.