blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 897

Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m XVIII
 

 

 

Algemeen

 

     Met dit wetsvoorstel wordt allereerst uitvoering gegeven aan de motie-Schimmel (Kamerstukken II 2000-2001, 27 248, nr. 10), zoals die aanvaard is bij de parlementaire behandeling van de Wet beslistermijnen sociale verzekeringen. Ter uitvoering van deze motie wordt een wijziging voorgesteld in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (hierna: Wet Rea) waardoor de beslistermijn voor verlening van subsidie door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: UWV) aan niet-scholingsinstituten wordt gesteld op een "redelijke termijn" (maximaal acht weken). In verband met deze wijziging is bij dit wetsvoorstel in de Wet Rea tevens een overgangsbepaling opgenomen.

     Met dit wetsvoorstel wordt tevens in de Algemene Ouderdomswet (hierna: de AOW) voorgesteld het inkomensbegrip te herdefiniëren. Gelijktijdig wordt ook in zowel de AOW als in de Algemene nabestaandenwet (hierna: de Anw) de bestaande delegatiebepaling herzien op grond waarvan nader bepaald kan worden wat onder inkomen uit of in verband met arbeid moet worden verstaan.
     Voorts worden in dit wetsvoorstel ook wijzigingen aangebracht in de Werkloosheidswet (hierna: de WW). De vrijwillige verzekering WW wordt losgekoppeld van de vrijwillige verzekering Ziektewet (hierna: de ZW) indien er een loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt. Tevens wordt het voor het UWV mogelijk gemaakt om één landelijk premiepercentage voor de vrijwillige verzekering WW vast te stellen.
     In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld een technische wijziging aan te brengen in artikel IX van de Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.