blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 686

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
2 Doel van het wetsvoorstel
3 Uitvoering en handhaving
4 Financiƫle aspecten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding


     Een toenemend aantal personen kiest voor het zelfstandig ondernemerschap. Het aantal startende ondernemers is gestegen van 25 000 in 1987 naar 40 000 in 1997. Tegelijkertijd is binnen het zelfstandig ondernemerschap sprake van een toenemende diversiteit, bijvoorbeeld in de vorm van franchise- en deeltijdondernemerschap en zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). De toegenomen diversiteit aan arbeidsrelaties en vormen van zelfstandig ondernemerschap maakt het moeilijker om een scherpe scheidslijn te trekken tussen arbeid die wordt verricht in het kader van een dienstbetrekking en werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep. Dit heeft tot gevolg dat personen die hun arbeid anders dan als werknemer willen aanbieden alsmede hun opdrachtgevers vaak in onzekerheid verkeren over de beoordeling van hun arbeidsrelatie door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) in het kader van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) schat in dat maximaal 100 000 ZZP-ers werken in sectoren waarin de afbakening tussen zelfstandigen en werknemers in de praktijk een probleem vormt. Deze afbakening vormt onder meer een probleem in de bouwsector, het transport, de zakelijke en persoonlijke dienstverlening (onder andere interimmanagers, organisatieadviseurs, IT-specialisten), de journalistiek en de paramedische sector.

     In het kader van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) heeft het kabinet een werkgroep onder leiding van prof. dr. L.G.M. Stevens opgedragen de problematiek rond de afbakening van het zelfstandigenbegrip te inventariseren, te analyseren en er oplossingen voor aan te dragen. In haar rapport "Begrip voor ondernemers" concludeert de MDW-werkgroep Harmonisatie Ondernemers- en Zelfstandigenbegrip (werkgroep HOZ) dat de belangrijkste problemen ten aanzien van de begrippen ondernemer en werknemer zich voordoen in de sfeer van de  blz. 2  loon- en inkomstenbelasting en in de sfeer van de sociale verzekeringen. De belastingwetten en de werknemersverzekeringen kennen hun eigen, niet op elkaar afgestemde begrippen ondernemer respectievelijk

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.