Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 673.
Handelingen II 2001-2002, blz. 1110-1130, 1542-1551, 1726-1727.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 673 (115, 115a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 17 december 2001.

 

 

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 705, tot wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming van zeven uur dertig ’s ochtends tot negen uur ’s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen. Inwerkingtreding: 29 december 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Kieswet te wijzigen teneinde de duur van de stemming te verlengen van zeven uur dertig ’s ochtends tot negen uur ’s avonds en diverse andere onderwerpen te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 8:4, onderdeel h, wordt de zinsnede "alsmede de benoemdverklaring in opengevallen plaatsen" vervangen door: de benoemdverklaring in opengevallen plaatsen, alsmede de toelating van nieuwe leden van provinciale staten.

 

Art. IV.
-1. Indien het bij koninklijke boodschap van 23 mei 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentebestuur; Kamerstukken II 2000-2001, 27 751, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en de artikelen III en IVa van dat tot wet verheven voorstel in werking treden op een eerder tijdstip dan de artikelen I en II, dan vervallen artikel I, onderdeel D, H, LL en MM, en artikel II.
-2. Indien het bij koninklijke boodschap van 23 mei 2001 ingediende voorstel van wet tot

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.