Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

EERSTE  EVALUATIEWET  AWB

Versie 24 januari 2002

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 26 523.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2818.
Kamerstukken I 2000-2001, 26 523 (151, 151a, 151b, 151c); 2001-2002, 26 523 (72, 72a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 22 januari 2002.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 53, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb). Inwerkingtreding: 1 april 2002, zie artikel VIII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht wenselijk is gebleken de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten op een aantal punten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
[MvT]
Artikel 4:11, onderdeel b, komt te luiden:
b. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; of.
B.
[MvT]
In artikel 4:13, tweede lid, wordt na "artikel 4:14" ingevoegd: , derde lid,.
C.
[MvT]
Artikel 4:14 wordt gewijzigd als volgt:
1. De bestaande tekst wordt aangeduid als derde lid.
2. Voor het derde lid worden een eerste en tweede lid ingevoegd, luidende:
-1. Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
-2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuursorgaan na het verstrijken van de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn niet langer bevoegd is.
D.
[MvT]
In artikel 4:35, tweede lid, onderdeel a, wordt "zouden" vervangen door: zou.
E.
[MvT]
Artikel 6:15, derde lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x