Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  UNIFORME  OPENBARE  VOORBEREIDINGSPROCEDURE  AWB

Versie 24 januari 2002

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 023.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2818.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 023 (177, 177a, 177b, 177c).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 22 januari 2002.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 54, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb). Inwerkingtreding: 1 juli 2005 (Stb. 2005, 320).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht samen te voegen tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure, waarbij de bezwaarschriftprocedure uit die wet buiten toepassing blijft, en in verband daarmee de inspraakbepalingen in de Provinciewet en de Gemeentewet te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
[MvT]
De afdelingen 3.4 en 3.5 worden vervangen door een afdeling, luidende:
AFDELING 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Art. 3:10.
[MvT]
-1. Deze afdeling is van toepassing op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.
-2. Afdeling 4.1.1 is mede van toepassing op andere besluiten dan beschikkingen indien deze op aanvraag worden genomen en voorbereid overeenkomstig deze afdeling.
Art. 3:11.
[MvT]
-1. Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.
-2. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Indien op grond daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling gedaan.
-3. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten verstrekt het bestuursorgaan afschrift van de ter inzage gelegde stukken.
-4. De stukken liggen ter inzage gedurende de in artikel 3:16, eerste lid, bedoelde termijn.
Art. 3:12.
[MvT]
-1. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x