blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 023

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Dejuridisering
2 Bevindingen naar aanleiding van de evaluatie van de Awb
3 Uitgangspunten van de nieuwe uniforme openbare voorbereidingsprocedure
4 Essentie van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
5 Verantwoording van de gemaakte keuzen op basis van een vergelijking tussen de huidige afdelingen 3.4 en 3.5 Awb
5.1 Toegang tot de procedure
5.2 Besluiten op aanvraag en ambtshalve te nemen besluiten; wijzigings- en intrekkingsbesluiten
5.3 Termijnen
5.4 Interbestuurlijk verkeer
5.5 Provinciale kennisgevingen
5.6 Ontwerp-besluit als voorwerp van de procedure
5.7 Geheimhouding en anonimiteit
5.8 Ontvangstbevestigingen
5.9 Niet behandelen van onvolledige aanvraag
5.10 Opsomming van de ter inzage te leggen stukken
5.11 Plaats van terinzageligging
5.12 Tijdstippen van terinzageligging; mondelinge toelichting
5.13 "Zienswijzen" en "bedenkingen"
5.14 Transponeringstabel
6 Provinciale en gemeentelijke inspraakprocedures
7 Aanpassingswetgeving
xArtikelsgewijs
xxxx| Artikelen I t/m VI
 

 

 

Algemeen

 

1. Dejuridisering


     Het onderhavige wetsvoorstel is onderdeel van het pakket aan maatregelen dat bedoeld is om de juridisering van het openbaar bestuur terug te dringen. Een aantal van deze maatregelen vloeit voort uit het regeerakkoord. Dat geldt ook voor dit wetsvoorstel. In het regeerakkoord is namelijk vastgelegd dat "procedures worden vereenvoudigd en versneld door de verschillende in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en elders opgenomen openbare voorbereidingsprocedures te vervangen door één enkele, niet-gedetailleerde, procedure in de Awb" (Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, blz. 77). Het regeerakkoord voegt daaraan toe dat van deze procedure niet meer kan worden afgeweken in bijzondere wetten. Op deze wijze moet een vereenvoudiging en versnelling worden bereikt van procedures die leiden tot het nemen van zogenaamde primaire besluiten, zoals vergunningen, ontheffingen en andere besluiten, die zowel op aanvraag als ambtshalve kunnen worden genomen.
     Het regeerakkoord plaatst de totstandbrenging van een dergelijke uniforme openbare voorbereidingsprocedure ook in het kader van de coördinatie van besluitvormingsprocedures. Met een eenduidige, vaste voorbereidingsprocedure wordt bereikt dat verschillende vergunningen, ontheffingen en andere besluiten die gelijktijdig voor een bepaalde activiteit moeten worden vastgesteld, gezamenlijk in eenzelfde procedure aan de orde kunnen worden gesteld, in gevallen waarin een dergelijke coördinatie door de wetgever is voorgeschreven of door bestuursorganen wenselijk wordt geacht.
     In het regeerakkoord is verder vastgelegd dat na het volgen van de nieuwe uniforme openbare voorbereidingsprocedure de bezwaarschriftprocedure komt te vervallen, zodat rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter openstaat.
     Het onderhavige wetsvoorstel geeft aan het vorenstaande uitvoering. Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het Rijk en evenmin voor lagere openbare lichamen. Het kader waarbinnen dit wetsvoorstel valt - de terugdringing van de juridisering in het openbaar bestuur - is uitgebreid belicht in de op 21 december 1998 door de tweede ondergetekende mede namens de eerste ondergetekende aan de Tweede Kamer toegezonden  blz. 2  notitie "Juridisering in het openbaar bestuur" (Kamerstukken II 1998-1999, 26 360, nr. 1). Ook in die notitie hebben wij het belang van het onderhavige wetsvoorstel nog eens

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.