Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 751.
Handelingen II 2000-2001, blz. 6268-6291; 2001-2002, blz. 139-143.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 751 (10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 26 februari 2002.

 

 

WET van 28 februari 2002, Stb. 2002, 111, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentebestuur). Inwerkingtreding: 7 maart 2002 (Stb. 2002, 112).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur te dualiseren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IVa.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 8:4, onderdeel h, wordt "alsmede de benoemdverklaring in opengevallen plaatsen" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.