Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 25 877.
Handelingen II 2000-2001, blz. 5838-5850, 5854-5862, 5883-5886.
Kamerstukken I 2000-2001, 25 877 (337); 2001-2002, 25 877 (58, 58a, 58b).
Handelingen I 2001-2002, blz. 905-919, 933-949.

 

 

WET van 7 februari 2002, Stb. 2002, 148, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002). Inwerkingtreding: 29 mei 2002 (Stb. 2002, 196).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen betreffende de diensten die belast zijn met het verrichten van onderzoeken en het bevorderen van maatregelen in het belang van de staatsveiligheid alsmede van andere gewichtige belangen van de Staat, de verwerking van gegevens door deze diensten, de inzage in de door deze diensten verwerkte gegevens, het toezicht en de behandeling van klachten, alsmede in verband daarmee enkele wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  8

Straf, overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 93.
In artikel 1:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in artikel 64 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

 

Art. 105.
-1. De artikelen van deze wet treden in werking

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.