Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 28 135.
Handelingen II 2001-2002, blz. 4327-4338, 4379.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 135 (301, 301a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 28 mei 2002.

 

 

WET van 30 mei 2002, Stb. 2002, 288, tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget. Inwerkingtreding: 1 augustus 2003 (Stb. 2003, 139).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget in te voeren en een horizonbepaling in te voeren voor tijdelijke afwijkingen van de basisvormingsbepalingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In onderdeel A, punt 6, van de bijlage bij de Beroepswet wordt "de artikelen 38a, 153, tweede lid, en 173" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.