Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 845.
Handelingen II 2001-2002, blz. 4751.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 845 (324, 324a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 18 juni 2002.

 

 

WET van 20 juni 2002, Stb. 2002, 318, tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen. Inwerkingtreding: 1 december 2002 (Stb. 2002, 564).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele technische onvolkomenheden in de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Algemene wet bestuursrecht te herstellen en artikel 123 van de Waterschapswet aan te passen in verband met de Gerechtsdeurwaarderswet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Artikel 8:4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
a. Aan het slot van onderdeel h vervalt "of".
b. De punt aan het slot van onderdeel i wordt vervangen door: ; of.
c. Toegevoegd wordt een onderdeel j, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.