Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 28 189.
Handelingen II 2001-2002, blz. 4399.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 189 (308, 308a, 308b).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 18 juni 2002.

 

 

WET van 20 juni 2002, Stb. 2002, 330, tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld. Inwerkingtreding: 1 juli 2002 (Stb. 2002, 336).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is Richtlijn nr. 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomische toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (PbEG L 275) en Richtlijn nr. 2000/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 tot wijziging van Richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 275) in de Wet toezicht kredietwezen 1992 te verwerken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. Va.
In artikel 15, tweede lid, onderdeel a, onder 2º, van de Algemene bijstandswet wordt na "kredietinstelling" ingevoegd: als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en.

 

Art. Vd.
De Coördinatiewet sociale verzekering wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 16a, vierde lid, wordt na de woorden "Wet toezicht kredietwezen 1992" ingevoegd: en die een kredietinstelling is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, van die wet,.
2. In artikel 16b, vijfde lid, wordt na

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.