Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 603.
Handelingen II 2001-2002, blz. 743-760, 797-813, 873-876, 971.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 603 (88, 88a, 88b, 88c, 88d, 88e, 88f, 88g, 88g, 88i, 88j, 88k, 88l).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 25 juni 2002.

 

 

WET van 27 juni 2002, Stb. 2002, 374, tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol. Inwerkingtreding: 20 februari 2003 (Stb. 2002, 593).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen met het oog op het optimaal gebruik van de nationale luchthaven Schiphol als kwalitatief hoogwaardig knooppunt van nationaal en internationaal luchtverkeer, met inachtneming van de grenzen die met het oog op de veiligheid en het milieu noodzakelijk zijn, teneinde een duurzame balans te bewaren tussen het gebruik van de luchthaven en de kwaliteit van het leefmilieu, alsmede dat deze grenzen zodanig gesteld moeten worden dat er sprake is van een gelijkwaardige overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III. Wijziging Algemene wet bestuursrecht
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt aan de opsomming onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.