Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  WAJONG  INZAKE  HARDHEIDSCLAUSULE  EXPORT  UITKERING

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2002-2001, 27 895

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Hardheidsclausules in het algemeen
3 Inhoud van dit wetsvoorstel
3.1 De hardheidsclausule in de Wajong inzake het exportverbod
3.2 Wel toepassing van de hardheidsclausule
3.3 Geen toepassing van de hardheidsclausule
3.4 Uitvoeringstechnische aspecten
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw (Stb. 2001, 212) is bij amendement een zevende lid aan artikel 17 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (hierna: Wajong) toegevoegd (Kamerstukken II 2000-2001, 27 468, nr. 15). In dat artikel is - door middel van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels - afwijking van het exportverbod mogelijk gemaakt in geval van onbillijkheden van overwegende aard; de zogeheten hardheidsclausule (zie ook Kamerstukken I 2000-2001, 27 468, nr. 122, blz. 7). Een hardheidsclausule kan feitelijk alleen voor individuele gevallen soelaas bieden. Omdat op voorhand niet precies is aan te geven in welke gevallen of groepen van gevallen de hardheidsclausule dient te worden toegepast, achtte het kabinet de nadere uitwerking daarvan bij algemene maatregel van bestuur niet goed mogelijk. In de nadere memorie van antwoord bij genoemd wetsvoorstel heeft het kabinet daarom aangegeven deze bevoegdheid om in bepaalde gevallen af te wijken van de wet niet in een algemene maatregel van bestuur uit te werken, maar dit uitsluitend in de wet zelf neer te leggen (Kamerstukken I 2000-2001, 27 468, nr. 122d, blz. 2). In het onderhavige wetsvoorstel wordt aan dat voornemen uitvoering gegeven. Vervolgens wordt het aan het zelfstandige bestuursorgaan zelf, in casu het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, overgelaten aan deze bevoegdheid invulling te geven. Het wetsvoorstel is in lijn met de aanbeveling die de Commissie grensarbeiders heeft uitgebracht in haar rapport van 21 mei 2001 om te bezien of en onder welke voorwaarden uitkeringen ingevolge de Wajong exporteerbaar kunnen worden gemaakt op een wijze dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wajong wordt voorkomen.

     Bij de voorgestelde wijziging is de nieuwe structuur inzake de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen als vertrekpunt genomen (zie Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 2).

rblz.|2| 

2. Hardheidsclausules in het algemeen


     Hardheidsclausules worden in het algemeen niet in een regeling opgenomen omdat zij de rechtszekerheid kunnen belemmeren. Hardheidsclausules worden slechts in een regeling opgenomen indien er aanleiding is om

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x