Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 27 289.
Handelingen I 2000-2001, blz. 6144-6185, 6209-6277; 2001-2002, blz. 2866-2887, 3358-3368, 3493-3496.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 289 (239, 239a, 239b, 239c, 239d, 239e, 239f).
Handelingen I 2001-2002, blz. 1651-1661, 1705-1714, 1715-1717.

 

 

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 431, tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 467).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit evaluatie van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is gebleken dat er behoefte bestaat aan een wettelijke mogelijkheid patiĆ«nten buiten de inrichting te behandelen ter afwending van gevaar dat zonder behandeling slechts in een inrichting kan worden afgewend;
     Overwegende voorts, dat het wenselijk is een mogelijkheid te scheppen voor een observatiemachtiging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht, onderdeel H, onder 1, wordt "De artikelen 20, eerste lid, 38, 39 en 40" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.