Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  OPHEFFING  KAS  ZEELIEDEN

Versie 14 november 2002

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 28 478.
Handelingen II 2002-2003, blz. 569-570.
Kamerstukken I 2002-2003, 28 478 (37).
Handelingen I 2002-2003, blz. 138.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 14 november 2002, Stb. 2002, 583, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden). Inwerkingtreding: 1 januari 2003 (Stb. 2002, 628).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziekenfondswet te wijzigen in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 1q, vierde lid, vervalt.
B.
[MvT]
In artikel 5, eerste lid, wordt de punt aan het slot vervangen door een komma en wordt toegevoegd: en kan daarbij bepalen dat een desbetreffend ziekenfonds in afwijking van de eerste volzin geen andere verzekerden die zich bij dat ziekenfonds aanmelden, inschrijft.
C.
[MvT]
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na de tweede volzin een volzin ingevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop het in de tweede volzin bedoelde premiepercentage wordt berekend.
2. In de laatste volzin van het eerste lid wordt "de vorige volzin" vervangen door: de tweede volzin.
D.
[MvT]
In artikel 19, eerste lid, vervalt de tweede volzin.
E.
[MvT]
Aan artikel 43b wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x