blz. 1  

Kamerstukken II 2001-2002, 28 478

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Historie
2 Afschaffing van de afzonderlijke kas
3 Procentuele premie voor zeelieden
4 Financiële relatie met de Algemene Kas
5 Feitelijke overgang
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

Historie


     Het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (AZVZ) is sinds 1951 aangewezen als ziekenfonds waarbij de ziekenfondsverzekerde zeevarenden zich verplicht dienen aan te melden. Tevens is toen een afzonderlijke kas ingesteld. De reden voor deze, ten opzichte van de overige ziekenfondsverzekerden, afwijkende situatie is gelegen in de bijzondere positie van de zeevarenden.
     De zeelieden moesten in iedere plaats in Nederland waar zij aan wal zouden komen geneeskundige hulp kunnen ontvangen voor rekening van het ziekenfonds. Om dit in een tijd dat ziekenfondsen nog regionaal werkten te kunnen bewerkstelligen, werd één ziekenfonds belast met de administratie hiervan.
     Ook uit de bijzondere positie van zeevarenden zich in een ander (procentueel) premieregime dan geldt voor de overige ziekenfondsverzekerden. Artikel 415 van het Wetboek van Koophandel verplicht de reder de kosten van geneeskundige verzorging van opvarenden voor zijn rekening te nemen als zij vanwege beroepswerkzaamheden buiten Nederland of het woonland waar zij thuishoren, verblijven. Doordat de reder aansprakelijk is voor deze kosten, is het risico dat de ziekenfondsverzekering voor deze groep verzekerden loopt kleiner dan voor andere verzekerden. De procentuele ziekenfondspremie voor zeevarenden wordt dan ook lager vastgesteld dan die voor de overige ziekenfondsverzekerden. Voor de berekening van die lagere premie was het van belang dat de kosten van deze groep bekend waren. De afzonderlijke registratie van die kosten bij één ziekenfonds werd destijds dan ook gewenst geacht. De instelling van de afzonderlijke kas hield eveneens verband met deze redenen, de centrale registratie van de kosten en de lagere premiestelling.

 

Afschaffing van de afzonderlijke kas


     Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 28 juni 2001 een signaleringstoets uitgebracht over de positie van de afzonderlijke kas voor de zeevarenden.
      blz. 2  Centrale kostenregistratie en daarmee de waarborg dat er een lagere premie kon worden vastgesteld, was destijds een belangrijke bestaansgrond voor de afzonderlijke kas voor zeelieden. Het CVZ constateert dat in het huidige

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.