Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 28 607.
Handelingen II 2002-2003, blz. 1300-1327, 1360-1367, 1367-1368.
Kamerstukken I 2002-2003, 28 607 (58, 58a, 58b).
Handelingen I 2002-2003, zie vergaderingen d.d. 9 en 10 december 2002.

 

 

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 615, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I). Inwerkingtreding: 1 januari 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2003 wenselijk is maatregelen te treffen betreffende de modernisering van de arbeidsmarkt, de combinatie van werk en levensloop, milieu en mobiliteit, alsmede enkele regelingen af te schaffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen; zie ook de Wet houdende wijziging van het Belastingplan 2003 Deel 1 en de memorie van toelichting daarbij, red.]

 

 

Art. XXV.
De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel g, vervalt "i,".
2. In het eerste lid vervallen de onderdelen i en v.
3. Het eerste lid, onderdeel s, komt te luiden:
s. loon dat in geblokkeerde vorm wordt gespaard volgens een spaarloonregeling tot ten hoogste €|470,00 per kalenderjaar;.
4. In het eerste lid, onderdeel w, wordt "bij de gelegenheden, bedoeld in onderdeel v;" vervangen door: ter gelegenheid van algemeen erkende feestdagen en het sint-nicolaasfeest, een jubileum van de werkgever, dan wel de verjaardag en andere persoonlijke feestdagen van de werknemer;.
5. Het vijfde tot en met het zevende lid vervallen. Het achtste tot en met het twaalfde lid worden vernummerd tot respectievelijk vijfde tot en met negende lid.
B.
Na artikel 18f wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.