blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 712

Wijziging Belastingplan 2003 Deel I

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uitkomsten Najaarsoverleg
3 Fiscale maatregelen
4 Koopkrachtbeeld
xArtikelsgewijs
xx Artikel I
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal is in behandeling het wetsvoorstel 28 607 inzake de wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I). Op 28 november 2002 heeft het Najaarsoverleg met de sociale partners plaatsgevonden. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt de uitkomsten van dit overleg op te nemen in het Belastingplan 2003 Deel I.

 

2. Uitkomsten Najaarsoverleg


     In het Najaarsoverleg van 28 november 2002 hebben het kabinet en de sociale partners gesproken over het Centraal Akkoord gericht op loonmatiging in 2003. Het kabinet heeft aangegeven dit akkoord te ondersteunen via lastenverlichting. Het pakket van maatregelen ziet er als volgt uit:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.