Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 28 608.
Handelingen II 2002-2003, blz. 1300-1327, 1360-1362, 1367-1368.
Kamerstukken I 2002-2003, 28 608 (59); (58a, 58b).
Handelingen I 2002-2003, zie vergaderingen d.d. 9 en 10 december 2002.

 

 

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 617, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket). Inwerkingtreding: 1 januari 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en daarmee samenhangende wetten wijzigingen, versoepelingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties en aanscherpingen ter voorkoming van misbruik aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXII.
In artikel 22 van de Wet financiering volksverzekeringen wordt "de inspecteur der directe belastingen binnen wiens ambtsgebied de betrokkene woont of is gevestigd" vervangen door: de inspecteur onder wie de betrokkene krachtens artikel 3, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ressorteert voor de heffing van de inkomstenbelasting.

 

Art. XXVIII.
In artikel 3c, dertiende lid, van de Ziekenfondswet wordt "De inspecteur die ingevolge artikel 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bevoegd is tot heffing van belastingen van de verzekerde of zijn eventuele echtgenoot" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.