blz. 1  

Kamerstukken II 2001-2002, 28 159

Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
a Voorgeschiedenis
b Het wetsvoorstel in het kort
c Ontvangen commentaren
2 Inhoud van het wetsvoorstel
a Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
b Neveneffecten
3 Financiële gevolgen en de gevolgen voor de rechterlijke macht en administratieve belasting voor werkgevers
a Financiële gevolgen
b Gevolgen voor de rechterlijke macht
c Administratieve belasting voor werkgevers
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


a. Voorgeschiedenis


     De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim ligt sinds 1 maart 1996 ¹ bij de werkgever, die daarin ondersteund wordt door een arbodienst. Tegelijkertijd zijn ook de financiële lasten van het ziekteverzuim bij de individuele werkgever neergelegd. De werkgever is over het algemeen verplicht het loon van zieke werknemers gedurende het eerste ziektejaar door te betalen.

1. Inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), Stb. 1996, 134.

     Met de inwerkingtreding van de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsregelingen (Pemba) per 1 januari 1998 ¹ bestaat de premie op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) uit een algemene basispremie en een gedifferentieerde premie die per werkgever wordt vastgesteld. De gedifferentieerde premie is gebaseerd op de relatieve WAO-lasten per werkgever.

1. Inwerkingtreding van de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsregelingen (Pemba), Stb. 1997, 175.

     Door bovenstaande maatregelen worden werkgevers gestimuleerd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, instroom van werknemers in ziekte en arbeidsongeschiktheid te doen verminderen en de uitstroom uit de sociale verzekeringen te bevorderen.

     In de algemene overleggen van 21 februari en 5 april 2001 over het voorstel van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) en de evaluatie van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) zijn door de Kamer vragen gesteld over de openbaarmaking van WAO-gegevens op werkgeversniveau. Mede naar aanleiding van deze vragen heeft het kabinet geconcludeerd dat het wenselijk is dat een verplichting daartoe voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) bij wet gecreëerd wordt.

     Hoewel beïnvloeding van de (duur van de) arbeidsongeschiktheid veelal niet mogelijk is, is in tal van gevallen beïnvloeding van de mate van arbeidsongeschiktheid of voorkoming van arbeidsongeschiktheid wel  blz. 2  degelijk mogelijk. Door de jaren ’90 heen is als uitgangspunt voor beleid gehanteerd dat langdurig verzuim en instroom in de WAO niet alleen afhankelijk zijn van omstandigheden die buiten het bereik van de werkgever en de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.