Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 28 384.
Handelingen II 2002-2003, blz. 255-284, 415-450, 531-534.
Kamerstukken I 2002-2003, 28 384 (33, 33a, 33b, 33c, 33d).
Handelingen I 2002-2003, zie vergadering d.d. 14 januari 2003.

 

 

WET van 16 januari 2003, Stb. 2003, 17, tot wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur (Wet dualisering provinciebestuur). Inwerkingtreding: 12 maart 2003 (Stb. 2003, 18).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur te dualiseren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onder B (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), onder vernummering van punt 3 tot punt 4, een nieuw punt 3 toegevoegd, dat luidt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.