blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 678

Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
I Inleiding
II.1 Huidige situatie financiering beheerskosten
II.2 Gewenste situatie financiering beheerskosten
II.3 Beheerskosten voor uitvoeringsorganen en voor verbindingskantoren
III Verantwoording
IV Financiƫle paragraaf
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen I en II
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

I. Inleiding


     Dit wetsvoorstel beoogt een scheiding aan te brengen in de financiering van de beheerskosten in het kader van de Ziekenfondswet en van de AWBZ.
     De uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ) ligt in handen van ziekenfondsen, particuliere ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen van publiekrechtelijke ziektekostenregelingen, in deze hoedanigheid aangeduid als uitvoeringsorganen AWBZ. Hoewel de AWBZ de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij deze organen legt, vindt de feitelijke uitvoering grotendeels plaats door als verbindingskantoor aangewezen ziekenfondsen. Ziekenfondsen hebben in de praktijk dus taken als uitvoeringsorgaan AWBZ (voor een zeer beperkt gedeelte van de AWBZ-uitvoering) en als verbindingskantoor (als feitelijk uitvoerder van de AWBZ). Het ziekenfonds ontvangt voor deze uitvoeringstaken in de AWBZ een beheerskostenbudget krachtens het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering. De systematiek in deze beheerskostenbudgettering gaat ervan uit dat voor de als verbindingskantoor aangewezen rechtspersoon en het uitvoeringsorgaan de werkelijke beheerskosten AWBZ gelijk zijn aan het toegekende budget. Het toegekende budget beheerskosten AWBZ blijkt echter de laatste jaren lager te zijn vastgesteld dan de werkelijke beheerskosten AWBZ.
     In de praktijk werd dit tekort opgevangen door een overloop tussen beheerskostenbudgetten AWBZ en Ziekenfondswet (hierna: Zfw). In het bestuurlijk overleg tussen de Staatssecretaris van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) op 30 augustus 2000 is besloten de tekorten op de beheerskostenbudgetten AWBZ tot en met het jaar 2000 eenmalig af te dekken. Het streven is dat het beheerskostenbudget AWBZ, bij onveranderde taakinhoud, toereikend is voor een adequate taakvervulling. Met dit wetsvoorstel wordt dit ook formeel geregeld door een scheiding aan te brengen tussen beheerskosten AWBZ en Zfw.

 blz. 2  

II.1. Huidige situatie financiering beheerskosten


     Een ziekenfonds maakt kosten bij de uitvoering van de Zfw en de AWBZ. Ten behoeve van de uitvoeringskosten Zfw en AWBZ stelt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.