Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 23 095.
Handelingen II 2001-2002, blz. 2836.
Kamerstukken I 2001-2002, 23 095 (178, 178a, 178b); 2002-2003, 23 095 (38, 38a, 38b).
Handelingen I 2002-2003, zie vergaderingen d.d. 2 en 3 juni 2003.

 

 

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 12 juni 2003, Stb. 2003, 239, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van 5 juni 2003 tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (Stb. 2003, 238)

 

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel X van de Wet van 5 juni 2003, Stb. 2003, 238;

     Besluit:

 

 

     De vernummerde tekst van de Wet van 5 juni 2003 tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (Stb. 2003, 238) in het Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking.

 

’s-Gravenhage, 12 juni 2003

 

De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner

 

Uitgegeven de negentiende juni 2003
De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner

 

 

 

[WET van 5 juni 2003, Stb. 2003, 238, tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk). Inwerkingtreding: 1 september 2003 (Stb. 2003, 272).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de eerste titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan te vullen met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede de zesde afdeling van de zevende titel A van Boek 7a te vervangen door een nieuwe titel Aanneming van werk, die de twaalfde titel zal vormen van Boek 7;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:, red.]

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) wordt de volgende wijziging aangebracht:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.